คณะวนศาสตร์ได้รับเงินบริจาคจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง รัฐวิสาหกิจ บริษัท องค์กรการกุศล และผู้มีจิตศรัทธา เป็นประจำทุกปี เฉลี่ยปีละประมาณ 2,000,000 บาท
โดยคณะวนศาสตร์จะนำไปจัดสรรเป็นทุนการศึกษา จำนวนเงิน 10,000 - 30,000 บาท/ทุน เพื่อให้กับนิสิตคณะวนศาสตร์ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษาเล่าเรียน และนิสิตที่มีผลการเรียนสูงสุดในแต่ละชั้นปี นิสิตส่วนใหญ่มีภูมิลำเนาอยู่ต่างจังหวัด ครอบครัวมีฐานะยากจน และมีภาระทางครอบครัวหลายด้าน แต่เป็นคนมีความประพฤติดี มีความตั้งใจในการศึกษาเล่าเรียน จึงเห็นสมควรสนับสนุนให้ทุนการศึกษาแก่นิสิตเหล่านี้ ซึ่งเป็นอนาคตของชาติต่อไป
ทั้งนี้มีคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนิสิตที่มีความเหมาะสมรับทุนการศึกษา ตามคุณสมบัติ เกณฑ์การคัดเลือกที่กำหนด และจัดให้มีพิธีมอบทุนการศึกษาแก่นิสิตวนศาสตร์ โดยเชิญผู้มีจิตศรัทธามาร่วมทำการมอบทุนให้กับนิสิตเป็นประจำทุกปี สำหรับปีการศึกษา 2565 นี้ ได้กำหนดจัดวันมอบทุนการศึกษาขึ้นในวันที่ 15ธันวาคม 2565สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ ผศ.ดร.พรเทพ เหมือนพงษ์ 085-3197912 คุณกัญญาภา สถาพร 089-181-0564 หรือคุณอภิญญา พุ่มพวง 089-2037049
คณะวนศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์
089-2037049
info.kuff@ku.ac.th
วันที่เริ่มต้น : 1 ตุลาคม 2564
วันที่สิ้นสุด : 31 ธันวาคม 2565