ในการเรียนการสอนปัจจุบัน โน๊ตบุ๊ค (Notebook) ได้เข้ามามีบทบาทสำคัญต่อกระบวนการศึกษา เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในองค์ความรู้ทางด้านป่าไม้ ประกอบกับสถานการณ์การระบาดของโรค Covid-19 ส่งผลให้นิสิตจำเป็นต้องเรียนออนไลน์ ไม่สามารถใช้เครื่องโน๊ตบุ๊ค (Notebook)ในห้องปฏิบัติการได้ โดยทางคณะวนศาสตร์ได้ทำการช่วยเหลือเบื้องต้นสำหรับนิสิตชั้นปีที่ 3 เพื่อใช้เรียนรายวิชา 01349311 พื้นฐานภูมิสารสนเทศศาสตร์ (Fundamentals of Geoinformatics) จำนวน 40 เครื่อง แต่จากการสำรวจพบว่ายังไม่เพียงพอต่อความต้องการของนิสิต คณะวนศาสตร์จึงได้จัดทำโครงการโน๊ตบุ๊ค (Notebook)เพื่อน้อง เพื่อรับบริจาคเงินสำหรับจัดซื้อโน๊ตบุ๊ค (Notebook)ประจำคณะและให้นิสิตยืมเรียนทั้งในสถานการณ์การเรียนออนไลน์ และเมื่อสถานการณ์ปกติก็สามารถให้นิสิตที่ขาดแคลนสามารถเข้ามาใช้ประโยชน์ได้ที่ศูนย์คอมพิวเตอร์อำนวยคอวนิช คณะวนศาสตร์ต่อไป
คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
02-579-0170
02-561-4246
info.kuff@ku.ac.th
วันที่เริ่มต้น : 7 กรกฎาคม 2564
วันที่สิ้นสุด : 31 ธันวาคม 2564