คณะวนศาสตร์ได้รับเงินบริจาคจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง รัฐวิสาหกิจ บริษัท องค์กรการกุศล และผู้มีจิตศรัทธา เป็นประจำทุกปี เฉลี่ยปีละประมาณ 2,000,000 บาท ซึ่งคณะวนศาสตร์จะจัดสรรเป็นทุนการศึกษาทุนละประมาณ 10,000 - 30,000 บาท เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้กับนิสิตคณะวนศาสตร์ที่ขาดแคลน หรือมีผลการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษาเล่าเรียน นิสิตวนศาสตร์ส่วนใหญ่เป็นนิสิตที่มีภูมิลำเนาอยู่ต่างจังหวัด ครอบครัวมีฐานะยากจน และมีภาระทางครอบครัวหลายด้าน แต่เป็นคนมีความประพฤติดี รักการศึกษาเล่าเรียน จึงเห็นสมควรสนับสนุนให้ทุนการศึกษาแก่นิสิตเหล่านี้ ซึ่งเป็นอนาคตของชาติต่อไป โดยมีคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนิสิตที่สมควรได้รับทุนการศึกษา ตามคุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือกที่กำหนด และจัดให้มีพิธีมอบทุนการศึกษาแก่นิสิตวนศาสตร์ โดยเชิญผู้มีจิตศรัทธามาร่วมทำการมอบทุนให้กับนิสิตเป็นประจำทุกปี สำหรับปีการศึกษา 2563 นี้ ได้กำหนดจัดวันมอบทุนการศึกษาขึ้นในวันที่ 26 ตุลาตม 2563 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ คุณกัญญาภา สถาพร 089-181-0564 รศ.ดร.สราวุธ สังข์แก้ว 089-446-6136 หรือ อภิญญา พุ่มพวง 089-2037049
คณะวนศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์
089-2037049
025614246
info.kuff@ku.ac.th
วันที่เริ่มต้น : 19 สิงหาคม 2563
วันที่สิ้นสุด : 30 กันยายน 2563